අනුරපුර ගුවන් බාලදක්ෂයන්ගේ ශ්‍රමදානය

අනුරාධපුර දිස්ත්‍රික්කයේ ප්‍රථම ගුවන් බාලදක්ෂ කණ්ඩායම විසින් පසුගිය දා 2018/12/15 කීරික්කුලම විහාරස්ථානයේ දී ශ්‍රමදාන ව්‍යාපෘතියක් සංවිධානය කරනු ලැබීය. බාලදක්ෂ පොරොන්දුවේ ප්‍රකාරව සෑම කල්හිම අනුන්ට උපකාර කිරීමට බැඳී සිටින බාලදක්ෂයන් මෙවැනි ව්‍යාපෘතිවලට සහභාගී කරවීම අගය කලයුත්තකි.

සමූහවාර්තාකරු – ධම්මික දිසානායක