ගන්කන්ද බාලදක්ෂ සමුහයේ වැඩිහිටි මව්පිය උපහාර වැඩසටහන

ගන්කන්ද බාලදක්ෂ සමුහය විසින් යහපත් සමාජයක් ගොඩනැඟීම අරමුණුකරගෙන සංවිධානය කරන ලද වැඩිහිටි මව්පිය උපහාර වැඩසටහනක් පසුගිය 2018 නොවැම්බර් මස 26 වන දින පැල්මඩුල්ල බෝපිටිය වැඩිහිටි නිවාස පරිශ්‍රයේ දි පවත්වනු ලැබිණ. දෙමාපියන් දරුවන්ට කළ යුතු යුතුකම් හා දරුවන් දෙමාපියන් සඳහා කළයුතු උපහාර පුද සත්කාර පිළිබඳව ප්‍රයෝගිකව අත්දැකීමක් ලබා දෙමින් ආදරය කරුණාව මූලික කරගත යුතු ආකාරය මෙහිදී මනාව පහදා දෙනු ලැබීය. වැඩ සටහනට සහභාගී වූ බාලදක්ෂ දරුවන් සහ වැඩිහිටි දෙමාපියන්ට ආදරයෙන් සත්කාර කරනු ලැබූ අතර ඔවුහු අවසානයේ දී තම දරුවන්ට මෙන් හැඟීම්බරව සමීප වූහ. අවසානයේ කඳුළුපිරි දෙනෙතින් පසුවන අයුරු ද දක්නට ලැබිණි. වැඩිහිටි නිවාසය අවට පිරිසුදු කිරීමත් නේවාසික වැඩිහිටියන් සමඟ දුක සැප බෙදා ගැනිමත් මෙහිදී සුවිශේෂ විය.

       

ඡායාරූප – සමූහවාර්තාකරු, ගන්කන්ද බාලදක්ෂ සමූහය