පානදුර-හොරණ බාලදක්ෂ කාණ්ඩ කදවුර

පානදුර-හොරණ දිසා බාලදක්ෂ සංගමයේ හොරණ ශ්‍රී පාලී බාලදක්ෂ සමුහය හා හො/මදුරාවල බාලදක්ෂ සමුහයේ බාලදක්ෂයන් එක් ව පවත්වන කාණ්ඩ කදවුරක් අද දින 2018.12.18 ආරම්භ වුණා. මෙම කාණ්ඩ කඳවුර 20වැනිදා දක්වා රත්නපුර රක්වාන මවුන්ට් රීසෝට් හිදී පැවැත් වේ.

දිස්ත්‍රික් වාර්තාකරු – නිරෝෂණ වික්‍රමාරච්චි