බාලදක්ෂ රුක් රෝපන වැඩසහන

හරංගල ද්විතීක පාස‌ලේ බාලදක්ෂයන්ගේ රුක් රෝපන වැඩසහනක් පසුගිය දා විද්‍යාල භූමියේදී පැවැත් විය.

සමූහ වාර්තාකරු – කුශාන්ත ප්‍රියදර්ශන