වත්ජාරී 2018 දිසා බාලදක්ෂ කඳවුර

වත්තල- ජාඅැල බාලදක්ෂ දිසාවේ 53 වැනි සංවත්සරයේ සැමරුම වෙනුවෙන් සංවිධාන කරනු ලැබූ බාලදක්ෂ දිසා කඳවුර සාර්ථකව පවත්වනු ලැබීය. වත්තල- ජාඅැල බාලදක්ෂ දිස්ත්‍රික් වත්ජාරී වාර්ෂික දිසා කඳවුර රාගම දියගල ළමා නගරය කේන්ද්‍ර කරගනිමින් පසුගිය 27 වැනි දින සිට පුරා දින 3ක් පැවැත්වේ. පාසල් 26ක බාලදක්ෂ බාලදක්ෂිකාවන් 2000ක් පමණ මේ සඳහා සහභාගි වූහ.

 

 

Leave a Reply