සරණ ආබාධිත නිවාසයට පැමිණි නත්තල් අමුත්තෝ…

ර/නිවි/අයගම ශ්‍රී රාහුල බාලදක්ෂ සමුහය විසින් රත්නපුර තිරිවනාකැටිය සරණ ආබාධිත නිවාසයේ සිටින ආබාධිතය සාමාජිකයන් බැලීමට පසුගිය දා එහි ගියා. ඔවුන්ගේ අසරණ මුහුණට සිනහවක් ගෙන දෙමින් නත්තල් සතුට ඔවුන් හා සම ව බෙදා ගනිමින් අසිරිමත් නත්තල සමරනු ලැබුවා. සැමට සුභ නත්තලක් වේවා!

සමූහ වාර්තාකරු – චතුර සාගර