සහෘද්‍රලෝකය’19 නමින් සහෝදරත්වයේ උනුසුම් රාත්‍රීයේහි ගිනිමැලය පසුගිය දා ලුම්බිණි විදයාලයීය භූමියේදී පැවැත්විය. 2019.02.22 බී.පී දිනය සැමරීම හා මානවක බාලදක්ෂයින්ගේ දස වසරක අභිමානය සමරනු ලැබීය. බාලදක්ෂ සොදුරු මතක එක්ක සහෝදරත්වයෙන් ඉතාමත් සුන්දර රාත්‍රීයක් ගත කිරීම සඳහා විද්‍යාලයාධිපතිතුමා, බාලදක්ෂ ආචාර්ය, දෙමාපියන්, ආදී බාලදක්ෂයින්, සහෝදර බාලදක්ෂිකාවන් ද සහභාගී වූහ.

ඡායා සහ පුවත් – ශෂික අබේරත්න / රුවන් නානායක්කාර