ශ්‍රී ලංකාවේ පෝතක බාලදක්ෂයින් වසර හතරකට වරක් එකම ස්ථානයකට රැස්කොට පවත්වන කඳවුර ජාතික කබෝරිය නම් වේ. දොළොස් වැනි ජාතික කබෝරිය පැවැත්වීමට බාලදක්ෂ මූලස්ථානය කටයුතු යොදා ඇත. එය පැවැත්වෙන්නේ සහය ප්‍රධාන කොමසාරිස් වත්සලා විජේවික්‍රම මහත්මියගේ සංවිධායකත්වය හා උපදේශකත්වය යටතේය.

12th National Cubboree will be held from 6th to 8th April 2019, at Siyane College of Education, Gampaha district.It is organized by Mrs Wathsala Wijewickrama, Assistant Chief Commissioner – Cubs, under the directives of Engineer Merrille Goonetilleke, The Chief Commissioner of Sri Lanka Scout Association.

pix – Rajaratnam Palaiah / Janaka Perera / NHQ Media