බණ්ඩාරගම බාලදක්ෂ ක්ෂේත්‍ර චාරිකාව

බණ්ඩාරගම මධ්‍ය විද්‍යාලයීය බාලදක්ෂ කණ්ඩායමේ බාලදක්ෂයින් පසුගිය දා කොහු හා ඉදල් කර්මාන්තය පිළිබද වැඩි අවබෝධයක් ලබා ගනු පිණිස ගවේෂණයක් සිදුකලේය. මෙම චාරිකාවේ දී තම නිවසේ තිබෙන කොසු හා ඉදල් නිර්මාණය වන්නේ කෙසේද එහි වෙළඳපොල වටිනාකම්, දේශීය කර්මාන්ත රැකගැනීම පිළිබද අවබෝධයක් ලබා ගැනීමට බාලදක්ෂ දරුවන්ට හැකි විය. තනිව නිවසේදී ඉදලක් නිපදවා ගැනීමේ ප්‍රායෝගික පුහුණුවක් ද මෙහිදී ඔවුන්ට ලැබුණු අතර මෙය මෑතකදී දක්නට ලැබුණු අමුතුම ආකාරයේ අත්දැකීමක් විය.

     

වාර්තාව – සමූහ වාර්තාකරු, බණ්ඩාරගම මධ්‍ය විද්‍යාලයීය බාලදක්ෂ කණ්ඩායම