169 මිගමුව බාලදක්ෂ සමුහයේ බාලදක්ෂයෝ දිවුරුම් දෙති

මීගමුව බාලදක්ෂ දිසාවට අයත් 169 මිගමුව ශ්‍රී සුගතාරාම බාලදක්ෂ සමුහයේ පලමුවන බාලදක්ෂ කණ්ඩායම දිවුරුම්දීම හා සාමාජිකත්වයට ඇතුලත් කර ගැනීමේ උත්සවයක් 2018/12/27 පැවත් විය.

සමූහ වාර්තාකරු – ප්‍රසන්න මධුජිත්