දිවයින පුරා පැවති බාලදක්ෂ පොසොන් දන්සැල්, ප්‍රජාසේවා, ව්‍යාපෘති

මෙවර පොසොන් පොහොය නිමිත්තෙන් අපේ බාලදක්ෂයෝ දිවයින පුරා විවිධ ආගමික වැඩසටහන් සහ දන්සැල් සංවිධානය කර

අපූරු වෙසක් සැරසිල්ලක්

වෙසක් සිරියෙන් රටම නැහැවෙන මේ වගේ කාල සීමාවක, හැම දෙනාගෙම වගේ හිත යන්නේ වෙසක් නිර්මාණවලටයි.