බාලදක්ෂ ජීවිතය

2018 ජනාධිපති බාලදක්ෂ සම්මාන උලෙළේදී ප්‍රධාන බාලදක්ෂතුමා සිදුකළ කතාව

ජනාධිපති බාලදක්ෂ සම්මාන උලෙළට එක්වෙමින් ගරු ජනාධිපති, ප්‍රධාන බාලදක්තුමා විසින් සිදුකළ කතාව උපුටා ගැනීම  2018 වර්ෂයේ ජනාධිපති