බාලදක්ෂ සමුහය

සරණ ආබාධිත නිවාසයට පැමිණි නත්තල් අමුත්තෝ…

ර/නිවි/අයගම ශ්‍රී රාහුල බාලදක්ෂ සමුහය විසින් රත්නපුර තිරිවනාකැටිය සරණ ආබාධිත නිවාසයේ සිටින ආබාධිතය සාමාජිකයන් බැලීමට