2018

கிழக்கின் முதலாவது மாற்றுத்திறனாளிக்ளுக்கான சாரணர் படை சத்தியப்பிரமாணம்

Special Need Scouts Investiture Ceremony at Batticaloa 2018 கிழக்கிலங்கையின் முதலாவது மாற்றுத்திறனாளிகளுக்கான சாரணர் படை நேற்றைய தினம்