වේරහැර ධර්මවිජය විද්‍යාලයේ පෝතක බාලදක්ෂයෝ

ර/ඇඹි වේරහැර ධර්මවිජය විද්‍යාලයේ පෝතක බාලදක්ෂ සාමාජික පදක්කම් උත්සවය 2019.01.10 දින විද්‍යාල භුමියේ දී පැවැත්විණි .

සමූහ වාර්තාකරු – සනුරි මහානාම