හෝමාගම නිදහස් දින සැමරීමේ වැඩසටහන හා සතුටු සේවය

හෝමාගම දිසාවේ තලවතුගොඩ අග්‍රාමාත්‍ය විද්‍යාලයීය සිඟිති, පෝතක බාලදක්ෂ සමූහය විසින් නිදහස් දින සැමරීමේ වැඩසටහන හා සතුටු සේවය 2019.04.05 දින උදෑසන ක්‍රියාත්මක කරනු ලැබුවා.

ඡායා/ පුවත් –