අග්‍රාමාත්‍ය විද්‍යාලය

අග්‍රාමාත්‍ය විද්‍යාලයේ පෝතක බාලදක්ෂයෝ

හෝමාගම බාලදක්තෂ දිසාවට අයත්ල තලවතුගොඩ අග්‍රාමාත්‍ය විද්‍යාලයේ බාලදක්ෂයෝ විද්‍යාලයීය ක්‍රීඩා උත්සවය වෙනුවෙන් ස්වකීය සේවය නොමසුරුව