කනිෂ්ඨ බාලදක්ෂිකා

සිඟිති/පෝතක බාලදක්ෂ ක්‍රියාකාරකම්

ලොව පුරා සිටින බාලදක්ෂයන් හා බාලදක්ෂිකාවන් සංඛ්‍යයාව මිලියන 41 ඉක්මවා සිටිති. මොවුන් සියල්ලටම සෙවන සදන