පෝතක බාලදක්ෂ

හෝමාගම නිදහස් දින සැමරීමේ වැඩසටහන හා සතුටු සේවය

හෝමාගම දිසාවේ තලවතුගොඩ අග්‍රාමාත්‍ය විද්‍යාලයීය සිඟිති, පෝතක බාලදක්ෂ සමූහය විසින් නිදහස් දින සැමරීමේ වැඩසටහන හා

මතුගම ආනන්ද ශාස්ත්‍රාලයේ ප්‍රථම සිඟිති බාලදක්ෂ පොකුර

මතුගම අධ්‍යාපන කලාපයේ  ප්‍රථම සිඟිති බාලදක්ෂ කණ්ඩායම ආනන්ද ශාස්ත්‍රාල ජාතික පාසලේදී ආරම්භ කෙරිණි. එහිදී සිඟිති බාලදක්ෂයන්